Ogłoszenie nr 500033854-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Trzyciąż:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514576-N-2018
Data: 06/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzyciąż, Krajowy numer identyfikacyjny 35155627000000, ul. Trzyciąż  99, 32-353   Trzyciąż, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123894001 w. 51, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-12 3894002.
Adres strony internetowej INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(url): www.gminatrzyciaz.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.gminatrzyciaz.pl w zakładce Przetargi

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonania zamówienia.Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ – przekazuje na wezwanie zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 2.Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią liczba osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy. Dla części 1 Budowa jednostronnego chodnika: – 2 pracowników Dla części 2 Demontaż małej architektury: – 1 pracownika. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą Kierownika budowy INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(dla części 1, '); posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ – przekazuje na wezwanie zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-23, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-28, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 

Załączniki:

      Zał. nr 11 Dokumentacja projektowa.