Trzyciąż, dn. 12 lutego 2018r.                                                                                                      IiR 271.01.2018                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

przetarg nr IiR 271.01.2018 pn.:

 „Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  w postepowaniu przetargowym nr IiR 271.01.2018  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”

Zamawiający - Gmina Trzyciąż informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Tzryciąż