Ogłoszenie nr516728-N-2018  z dnia 2018-02-09 r.

 

Gmina Trzyciąż:

Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego

z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki do pobrania:                      SIWZ
 1. Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ
 2. Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.
 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ
 5. Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.
 6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.
 7. Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ
 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ
 10. Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ:
1 Zagospodarowanie terenu
2 Przebudowa sieci teletechnicznej
3 Branża ogólnobudowlana
4 Roboty elektryczne - silne prądy
5 Roboty elektryczne - niskie prądy
6 Instalacje sanitarne wewnętrzne
7 Instalacje sanitarne zewnętrzne
8 Instalacja wentylacyjna

 

 1. Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ

Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 11 SIWZ - DO POBRANIA Z LINKU:

UWAGA: W dniu 12.02.2018 r ZMIANIE ULEGŁY PRZEDMIARY ROBÓT: 1 Zagospodarowanie, 3 Ogólnobudowlany, 6 Inst. sanit. wewn., 7 Inst. sanit. zewn., 8 Inst. wentyl. Poprawione wersje załączone są z datą 12_02_2018.

 

Dokumentacja projektowa - LINK!

  INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(Po otwarciu należy wcisnąć przycisk "Download" i poczekać na pobranie pliku. UWAGA: plik waży ok. 74.8 MB, prędkość pobierania zależy od prędkości łącza. Plik zapakowany w .zip - nie wymaga żadnego obcego oprogramowania do jego wyodrębnienia)

  UWAGA!

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 Z DNIA 21.02.2018 r. DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - znajdują sie w załącznikach

 UWAGA!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 27.02.2018r

Zmiana dotyczy wymaganej przez zamawiającego wysokości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na suma gwarancyjna - powinno być: 4 000 000,00 zł INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(cztery miliony złotych).

W załączeniu ogłoszenie i poprawiony SIWZ.

 UWAGA!

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2 Z DNIA 22.02.2018 r. DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - przedmiarów - DODATKOWA POZYCJA

w przedmiarze robót budowlanych - zal 09_przedm_3-ogólnobudowlany 12_02_2018 pn. ,,10. Roboty dodatkowe‘’ , w którym wprowadza się pozycję nr 207:

Podstawa wyceny - kalkulacja własna

Opis pozycji ,,Dostawa i montaż  kratownic drewnianych dachowych - kompletnych wraz z kompletnym systemem mocowania kratownic do konstrukcji nośnej.”

Obmiar pozycji: 20,497 m3.