Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r.

Zamawiający: Gmina Trzyciąż