Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 210

W miesiącu 2306

Wszystkich 79559

IiR 271.01.2017                                                                              Trzyciąż, dn. 22 marca 2017r.

 

 

Tablica ogłoszeń, strona internetowa

                           

                           

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR.271.01.2017  pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  łączącej Trzyciąż ze zbiornikiem wodociągowym w miejscowości Sucha w ramach alternatywnego zaopatrzenia w wodę”

 

I.            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Trzyciąż, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IiR.271.01.2017  pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  łączącej Trzyciąż ze zbiornikiem wodociągowym w miejscowości Sucha w ramach alternatywnego zaopatrzenia w wodę” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

 

w części nr 1 - zakres prac związany z przewiertem pod drogami

ofertę nr 16 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Instalacji Sanitarnych, Wod-Kan, Gaz, CO, Zdzisław Kurek, Jerzmanowice 414,

32-048 Jerzmanowice

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny, gwarancji i rękojmi oraz skrócenia terminu realizacji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena oferty:  15 941,44zł, gwarancja: 66 miesięcy, skrócenie terminu realizacji 2 miesiące w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,0pkt, - gwarancja i rękojmia: 30,00pkt, skrócenie terminu realizacji: 10,00pkt,; Łączna punktacja: 100,00pkt

 

w części nr 2 - pozostały zakres robót.

ofertę nr 12 złożoną przez Wykonawcę:

Firma GEOMAR Marcjan Jerzy Andrzej, ul. Główna 164a, 32-329 Bolesław

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny, gwarancji i rękojmi oraz skrócenia terminu realizacji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena oferty:  467 154,00zł, gwarancja: 66 miesięcy, skrócenie terminu realizacji 2 miesiące w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,0pkt, - gwarancja i rękojmia: 30,00pkt, skrócenie terminu realizacji: 10,00pkt,; Łączna punktacja: 100,00pkt

II.            Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

III.            Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

IV.            Informacja o unieważnieniu postępowania - nie dotyczy

V.            Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Cała treść pisma znajduje się w załączniku:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (06-Zawiadomienie o wyborze oferty -Strona internetowa.pdf)informacja o wyborze - cała treść pisma1888 kB