Gmina Trzyciąż informuje, że w dniach 10.04 - 15.07 będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017. 

Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie gminy Trzyciąż.

Kompletne Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu oraz innych czynników takich jak wymiana istniejącego zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnię ścieków, a umowy na udzielenie dotacji będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel w danym roku budżetowym. Z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji podpisane zostaną umowy o przyznaniu dotacji. Warunkiem otrzymania kwoty dotacji jest złożenie do 31 października danego roku w którym podpisano umowę, kompletnego wniosku o płatność dotacji.

 O dotację może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Trzyciąż, jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków odbierać będzie ścieki z tego budynku mieszkalnego. Jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością o dofinansowanie ubiegają się wspólnie wszyscy współwłaściciele.

Dotacja nie przysługuje w odniesieniu do:

a) Działek niezabudowanych lub zabudowanych wyłącznie budynkami innymi niż budynek mieszkalny.

b) Przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejących lub zaplanowanych (np. w Wieloletnim Planie Finansowym) zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Istniejących w dniu wejścia niniejszego Regulaminu przydomowych oczyszczalni ścieków.

d) Inwestycji, które uzyskały wsparcie finansowe z innych programów pomocowych lub instytucji. e) Osób, które otrzymały już dofinansowanie opisane niniejszym Regulaminem jako właściciel lub współwłaściciel.

Kwota przyznana w Budżecie Gminy wynosi 20.000,00 zł ogółem. 

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości max 50% wartości kosztów zabudowanych urządzeń, udokumentowanych na podstawie imiennych faktur i/lub rachunków, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w Budżecie Gminy w danym roku.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji, wnioskodawcy zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu: Regulamin w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.