Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 112

W miesiącu 2055

Wszystkich 79308

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 15763 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia - pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

 SIWZ - pobierz

 

1.       Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ

2.       Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ

3.       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.

4.       Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ

5.       Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.

6.       Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.

7.       Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ

8.       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ

9.       Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ

10.    Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ

11.    Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ

12.    Dokumentacja projektowa: - w załącznikach ponniżej - do pobrania w formacie .ZIP