Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 3

W miesiącu 1408

Wszystkich 93717

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

W załączeniu przekazujemy informację na temat wysokości stawek podatków obowiązujących w gminie Trzyciąż w roku 2017:

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok w stosunku do poprzedniego roku nie uległy zmianie i wynoszą:

•    od gruntów :
a/  związanych  z  prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania  w  ewidencji  gruntów i budynków – 0,72 zł od  1 m2 powierzchni,                                                                                       
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  –  3,15 zł  od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,20 zł od 1m2 powierzchni;                                                                                   
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o  którym  mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015 r. , poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,05 zł od 1 m² powierzchni;               
•    od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych –  0,33 zł od  1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,22 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,     
c/   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
      kwalifikowanym materiałem siewnym –  8,60 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej,                                          
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń –  4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
•    od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1  pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


    Podatek rolny na 2017 rok uległ obniżeniu w stosunku do poprzedniego roku i na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi:
52,44 zł x 2,5q = 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego
Podatek rolny dla gospodarstw o powierzchni do 1hektara wynosi :
52,44 zł x 5q = 262,20 zł z 1 ha fizycznego
    Podobnie jak w poprzednim roku jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - dla osób fizycznych to 15 marzec 2017r.
Jeżeli zaś podatek przekroczy kwotę 100,00 zł to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


    Podatek leśny również uległ nieznacznej obniżce i na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały      2016 r. wynosi:
191,01 zł/1m3 x 0,220m3 = 42,0222 zł/ha

Wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Trzyciąż przedstawia się w następujący sposób :
•    od sprzedaży z kosza, skrzynki, wozu - 3,00 zł
•    od sprzedaży ze straganu - 6,00 zł
•    od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej 3,5 t lub niższej - 8,00 zł
•    od sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 tony masy całkowitej - 12,00 zł
jest to stawka dzienna.

Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż zwierząt gospodarskich.

Konto Urzędu Gminy Trzyciąż do wpłat podatkowych:
KBS O/Trzyciąż:  46 8591 0007 0280 0000 0097 0001


WAŻNE !!!
    Nie uległ zmianie formularz „Informacji o nieruchomościach, budowlach, gruntach i lasach dla osób fizycznych” stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2015 RG Trzyciąż z dnia 04 grudnia 2015 r. oraz formularz „Deklaracji podatkowych dla osób prawnych” stanowiący Załączniki Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr  XV/126/2015 RG Trzyciąż z dnia 04 grudnia 2015 r. (dokumenty do pobrania znajdują się na stronie UG Trzyciąż w zakładce: Podatki-deklaracje).

    Uchwały podatkowe do wglądu są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzyciąż ( http://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz/ ) w zakładce: PRAWO → UCHWAŁY RADY.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM