Szanowni Państwo, 

          trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Trzyciąż na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje. 

          W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Trzyciąż, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi. 

          Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie - głównych oraz uzupełniających - projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych. 

          Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzieli swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w gminie Trzyciąż przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców. 

       Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. 

           Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.

        W pierwszej kolejności proszę o wskazanie projektów które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczące: 

- przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: 

     - placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), 

     - obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska), 

     - obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, 

     - obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne; 

- budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury; 

- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze); 

- zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki); 

- modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną; 

- modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). 

- Projekty „miękkie” skierowane do społeczności lokalnej np.: 

      wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych; 

     - organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność; 

     - organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

    - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach kryzysowych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań 

Na wypełnione karty czekamy do 16 listopada 2016 roku. 

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym Programie Rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia programu rewitalizacji oraz wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.

 

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku, 

Roman Żelazny 

Wójt Gminy Trzyciąż 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI