Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 5

W miesiącu 2430

Wszystkich 79683

Trzyciąż  05.08.2016 r.

IiR.271.06.2016

        Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

1.      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy / dz. nr 1577/ - Etap IV

2.      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyce  Ślimionka etap "C"

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w   Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

CENA.

Liczba punktów w kryterium CENA

Okres gwarancji.

Liczba punktów w kryterium:    okres     gwarancji

 

    

RAZEM

PUNKTÓW

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3, NIP: 637-010-22-91

 

 

107 044,81 zł

 

95,00 pkt.

 

36 – m-cy

 

5,00 pkt.

 

 

 

100,00

 

 

 WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ