Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 136

W miesiącu 2232

Wszystkich 79485

IiR 271.05.2016                                                                                                                                                                                      Trzyciąż, dn. 4 sierpnia 2016r.

 

 

Tablica ogłoszeń

                           

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.05.2016  pn.: „Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody  w m. Trzyciąż”

 

 

I.            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Trzyciąż, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody  w m. Trzyciąż” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą :

ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX”

Ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny oraz gwarancji i rękojmi) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena oferty: 427.179,00zł. brutto, gwarancja: 5 lat, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 95,0pkt, - gwarancja i rękojmia: 4,17pkt; Łączna punktacja: 99,17pkt

 

II.            Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy: Nie dotyczy

III.            Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2). 

IV.            Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

NAZWA WYKONAWCY

 

CENA OFERTY:

 

OKRES GWARANCJI:

ŁĄCZNA PUNKTACJA

[zł]

PUNKTACJA CENA

[lata]

PUNKTACJA GWARANCJA

 

brutto

1

Firma Usługowo Handlowa i Produkcyjna IVA Iweta Kowalczyk
Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom

491 293,05

82,60

5

4,17

86,77

2

Firma Handlowo-Usługowa ERMONT
Męcina 360, 34-654 Męcina

449 524,41

90,28

6

5,00

95,28

3

Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX”
Ul. Klonowa 5,

39-120 Sędziszów Małopolski

427 179,00

95,00

5

4,17

99,17

4

Usługi Sprzętem Budowlanym Jan Babraj
Trzyciąż 115, 32-353 Trzyciąż

506 000,00

80,20

6

5,00

85,20

5

AQUA-TECHNIC Maksymilian Lasek
Ul. Wiolinowa 26, 42-221 Częstochowa

488 826,60

83,02

5

4,17

87,19

6

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Spółka Jawna Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk Ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

479 063,17

84,71

5

4,17

88,88

                   

 Wójt Gminy Trzyciąż