Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 1944

Wszystkich 79197

                                                               Trzyciąż, dnia   20 lipca 2016r.

 

                                              

Odpowiedź na zapytanie

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.05.2016 na zadanie o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody  w m. Trzyciąż”

 

           

W odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców z dnia 19.07.2016r. wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów wodociągowych metodą przewiertu sterowanego na całej długości planowanej inwestycji?

 

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że rozliczenie niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego (nie w trybie ryczałtowym) nie ma możliwości bez konsekwencji wprowadzenia zmian: w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim, przedmiarze robót (na podstawie którego sporządzona będzie kalkulacja cen jednostkowych) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zmiany technologii  wykonania całości robót na metodę przewiertu sterowanego.

Zamawiający musiałby wprowadzić możliwość złożenia oferty wariantowej co zostało już wykluczone w p. XXI SIWZ. Ponadto zmiana w/w zakresu dokumentacji projektowej i przetargowej w tak krótkim czasie, jest niemożliwa.

W związku z powyższym wprowadzenie możliwości wykonania rurociągów wodociągowych metodą przewiertu sterowanego na całej długości planowanej inwestycji jest niemożliwe.

Wójt Gminy Trzyciąż - Roman Żelazny