Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 208

W miesiącu 2304

Wszystkich 79557


IiR 271.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż
Numer ogłoszenia: 136327 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trzyciaz.ug.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż Do wykonania są sieci rozdzielcze wraz z ich uzbrojeniem w armaturę, które w projekcie podzielono na tzw. strefy, strefa I i strefa II. Długość sieci wodociągowej: strefa I fi140PE100SDR11:L=2307,9 mb (w tym 11,2mb sieci w drodze wojewódzkiej) strefa II fi160PE100SDR11:L=602,1 mb strefa II fi110PE100SDR11:L=570,5 mb Razem: L=3480,5mb (w tym 11,2mb sieci w drodze wojewódzkiej) Teren przez który przechodzi sieć to w przeważającej części tereny rolne, a w części obszar zabudowy jednorodzinnej i użyteczności publicznej. Projektowana sieć wodociągowa prowadzona jest też niewielkiej części w pasach dróg: wojewódzkiej nr 794, powiatowej 1090K i gminnych oraz w znaczącej części w działkach osób prywatnych. Na terenie objętym inwestycją w szczególności w liniach rozgraniczających dróg eksploatowanych jest szereg istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, sieci energetycznych kablowych i napowietrznych, telekomunikacyjnych kablowych i napowietrznych, wodociągowych i gazowych. Roboty prowadzić zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi. 2.Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z nadzorem robót przez kierownika budowy, przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, (w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych) oraz zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej na czas budowy (m.in. opracowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu). 3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy użyciu materiałów własnych i sprzętu będącego w jego posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 4.Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry-wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacjach projektowych: dokumentacja Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż - objęta zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym w Olkuszu nr WAB.6743.8.93.2015 oraz odrębna dokumentacja Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Koniecpol Kraków odc. 130 przekroczenie siecią wodociągową fi140 w km 0+002 o długości 11,2m w rurze osłonowej fi315 w m. Trzyciąż - objęta zgłoszeniem do Wojewody Małopolskiego nr WI-II.7843.1.255.2016, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i Załączniki do SIWZ:

1.      Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.      Karta gwarancyjna - załącznik nr 5 SIWZ

6.      Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 6 SIWZ

7.      Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa- załącznik nr 7 SIWZ

8.      Przedmiar robót - załącznik nr 8 SIWZ:

9.      Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 9 SIWZ:

10.  Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 10 SIWZ:

 

 


 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (01.Ogłoszenie IiR 271.05.2016.doc)01.Ogłoszenie IiR 271.05.2016.doc59 kB
Pobierz plik (1. SIWZ- Wodociąg Trzyciąż-Jangrot-14072016.doc)1. SIWZ- Wodociąg Trzyciąż-Jangrot-14072016.doc176 kB
Pobierz plik (1.1 zal. nr 1 oferta.doc)1.1 zal. nr 1 oferta.doc47 kB
Pobierz plik (1.2 zal. nr 2 post.umowy.doc)1.2 zal. nr 2 post.umowy.doc109 kB
Pobierz plik (1.3 zal. nr 3 oswiadczenie art. 22.doc)1.3 zal. nr 3 oswiadczenie art. 22.doc43 kB
Pobierz plik (1.4 zal. nr 4 oswiadczenie art. 24.doc)1.4 zal. nr 4 oswiadczenie art. 24.doc48 kB
Pobierz plik (1.5 zal. nr 5 kata gwarancyjna.doc)1.5 zal. nr 5 kata gwarancyjna.doc68 kB
Pobierz plik (1.6 zal. nr 6 podwykonawcy.doc)1.6 zal. nr 6 podwykonawcy.doc37 kB
Pobierz plik (1.7zal. nr 7 grupa kapitałowa.doc)1.7zal. nr 7 grupa kapitałowa.doc43 kB
Pobierz plik (1.8 zal. nr 8 przedmiar wodociąg.pdf)1.8 zal. nr 8 przedmiar wodociąg.pdf134 kB
Pobierz plik (1.9  zal. nr 9 STWiORB-wodociag.pdf)1.9 zal. nr 9 STWiORB-wodociag.pdf412 kB
Pobierz plik (1a_Uzgodnienie WIK.pdf)1a_Uzgodnienie WIK.pdf3721 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik dok geol.pdf)1a_Załącznik dok geol.pdf437 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik graficzny ZDP.pdf)1a_Załącznik graficzny ZDP.pdf446 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik graficzny ZDW.pdf)1a_Załącznik graficzny ZDW.pdf433 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik Opinia sanitarna.pdf)1a_Załącznik Opinia sanitarna.pdf866 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik uzg gmina Trzyciąż.pdf)1a_Załącznik uzg gmina Trzyciąż.pdf798 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik uzg ZDP.pdf)1a_Załącznik uzg ZDP.pdf3784 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik ZUDP.pdf)1a_Załącznik ZUDP.pdf471 kB
Pobierz plik (1a_Załącznik-przekroczenieDW794.pdf)1a_Załącznik-przekroczenieDW794.pdf417 kB
Pobierz plik (1b_Uzgodnienie WIK.pdf)1b_Uzgodnienie WIK.pdf4374 kB
Pobierz plik (1b_Załącznik dok geol.pdf)1b_Załącznik dok geol.pdf81 kB
Pobierz plik (1b_Załącznik graficzny ZDP.pdf)1b_Załącznik graficzny ZDP.pdf3422 kB
Pobierz plik (1b_Załącznik uzg ZDP.pdf)1b_Załącznik uzg ZDP.pdf3401 kB
Pobierz plik (1b_Załącznik ZUDP.pdf)1b_Załącznik ZUDP.pdf3334 kB
Pobierz plik (1b_Załącznik-przekroczenieDW794.pdf)1b_Załącznik-przekroczenieDW794.pdf511 kB
Pobierz plik (1c_Załącznik dok geol.pdf)1c_Załącznik dok geol.pdf327 kB
Pobierz plik (1c_Załącznik ZUDP.pdf)1c_Załącznik ZUDP.pdf2909 kB
Pobierz plik (1d_Załącznik dok geol.pdf)1d_Załącznik dok geol.pdf224 kB
Pobierz plik (1e_Załącznik dok geol.pdf)1e_Załącznik dok geol.pdf318 kB
Pobierz plik (1f_Załącznik dok geol.pdf)1f_Załącznik dok geol.pdf2261 kB
Pobierz plik (1_Decyzja ZDP.pdf)1_Decyzja ZDP.pdf787 kB
Pobierz plik (1_Decyzja ZDW.pdf)1_Decyzja ZDW.pdf932 kB
Pobierz plik (1_Dokumentacja geotechniczna.pdf)1_Dokumentacja geotechniczna.pdf2063 kB
Pobierz plik (1_mpzp Wypis.pdf)1_mpzp Wypis.pdf1480 kB
Pobierz plik (1_Opinia sanitarna.pdf)1_Opinia sanitarna.pdf815 kB
Pobierz plik (1_Opinia ZUDP.pdf)1_Opinia ZUDP.pdf800 kB
Pobierz plik (1_Pismo uzg gmina Trzyciąż.pdf)1_Pismo uzg gmina Trzyciąż.pdf458 kB
Pobierz plik (1_Uzgodnienie proj ZDW.pdf)1_Uzgodnienie proj ZDW.pdf616 kB
Pobierz plik (1_Uzgodnienie ZDP.pdf)1_Uzgodnienie ZDP.pdf388 kB
Pobierz plik (1_Uzgodnienie-przekroczenieDW794.pdf)1_Uzgodnienie-przekroczenieDW794.pdf600 kB
Pobierz plik (2_mpzp Wyrys.pdf)2_mpzp Wyrys.pdf3923 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-przekroczenieDW794.pdf)Opis techniczny-przekroczenieDW794.pdf2435 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-wodociąg.pdf)Opis techniczny-wodociąg.pdf5267 kB
Pobierz plik (Rys.0_Mapa.pdf)Rys.0_Mapa.pdf6653 kB
Pobierz plik (Rys.1_Orientacja-przekroczenieDW794.pdf)Rys.1_Orientacja-przekroczenieDW794.pdf479 kB
Pobierz plik (Rys.1_Orientacja.pdf)Rys.1_Orientacja.pdf485 kB
Pobierz plik (Rys.2_Zagospodarowanie cz.1.pdf)Rys.2_Zagospodarowanie cz.1.pdf3752 kB
Pobierz plik (Rys.2_Zagospodarowanie-przekroczenieDW794.pdf)Rys.2_Zagospodarowanie-przekroczenieDW794.pdf936 kB
Pobierz plik (Rys.3_Profil-przekroczenieDW794.pdf)Rys.3_Profil-przekroczenieDW794.pdf477 kB
Pobierz plik (Rys.3_Zagospodarowanie cz.2.pdf)Rys.3_Zagospodarowanie cz.2.pdf3702 kB
Pobierz plik (Rys.4_Profil strefa I, cz.1.pdf)Rys.4_Profil strefa I, cz.1.pdf7112 kB
Pobierz plik (Rys.5_Profil strefa I, cz.2.pdf)Rys.5_Profil strefa I, cz.2.pdf7359 kB
Pobierz plik (Rys.6_Profil strefa II, cz.1.pdf)Rys.6_Profil strefa II, cz.1.pdf17977 kB
Pobierz plik (Rys.7_Profil strefa II, cz.2.pdf)Rys.7_Profil strefa II, cz.2.pdf3866 kB
Pobierz plik (VI_Pismo-przekroczenieDW794.pdf)VI_Pismo-przekroczenieDW794.pdf648 kB
Pobierz plik (VI_Pismo.pdf)VI_Pismo.pdf235 kB
Pobierz plik (V_Informacja BIOZ-przekroczenieDW794.pdf)V_Informacja BIOZ-przekroczenieDW794.pdf1016 kB
Pobierz plik (V_Informacja BIOZ.pdf)V_Informacja BIOZ.pdf1049 kB
Pobierz plik (Zał.2_Warunki WIK.pdf)Zał.2_Warunki WIK.pdf261 kB