1 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Rady Gminy Trzyciąż została przyjęta uchwała w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż „ w wyniku, której stwierdzono potrzebę zmiany dokumentów planistycznych Gminy.

 

Będzie zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż” (Planu), ale zanim to nastąpi istnieje konieczność opracowania innego dokumentu planistycznego, poprzedzającego zmianę planu – a jest nim „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż” (Studium). 

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem materiałów wyjściowych. Wkrótce zostanie ogłoszona informacja o terminie składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenów w Studium. Od momentu ogłoszenia termin ten będzie wynosił minimum 21 dni. 

Ważnym jest, aby w tym czasie każdy z właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Trzyciąż przeanalizował plany inwestycyjne dotyczące swoich nieruchomości, sprawdził ich przeznaczenie w aktualnie obowiązującym miejscowym Planie i jeśli są one inne, niż aktualnie obowiązujące złożył stosowny wniosek do zmiany Studium. 

Wniosek ten będzie opiniowany przez różne instytucje i jeśli uzyska opinię pozytywną, będzie to podstawą do przeprowadzenia kolejnej procedury pozwalającej na zmianę Planu. Cała procedura zmiany Studium i Planu jest skomplikowana i wymaga opinii i uzgodnień od wielu instytucji. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o śledzenie informacji na temat zmiany Studium, udział nie tylko na etapie składania wniosków, ale również na etapie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu a także w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami. 

Wszelkie informacje oraz wzór wniosku o zmianę przeznaczenia terenu będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż: www.ugtrzyciaz.itcom.pl  w zakładce „Zmiana Studium” oraz dostępne w siedzibie urzędu.

Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany w Studium nie jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero zmiana Planu, która zostanie dokonana w terminie późniejszym może dać taka możliwość. Dlatego bardzo ważnym jest, aby tereny budowlane które mają znaleźć się w Planie znalazły się w opracowywanym teraz Studium.