Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 232

W miesiącu 2328

Wszystkich 79581

                                                                                                                                            Trzyciąż  29.06.2016 r.

 

        Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

1.     Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ściborzyce / dz. nr 100/2, 97/3, 104/1,107/1, 108/1, 109/1/

2.     Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy / dz. nr 1577/ - Etap III

3.     Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyce - Ślimionka etap "B"

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w   Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

CENA.

Liczba punktów w kryterium CENA

Okres gwarancji.

Liczba punktów w kryterium:    okres     gwarancji

 

    

        RAZEM

     PUNKTÓW

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3, NIP: 637-010-22-91

 

 

81 965,66

 

95,00 pkt.

 

60 – m-cy

 

5,00 pkt.

 

 

 

100,00

 

 

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o.

42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59

NIP: 577-18-58-172

 

 

88508,26

 

87,98 pkt.

 

60 – m-cy

 

5,00 pkt.

 

 

 

92,98

 

   3.

Konsorcjum Firm:

Lider: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

NIP: 637-010-37-64

Partner: PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich

NIP: 637-128-21-02

 

 

121822,54

 

63,92 pkt.

 

60 – m-cy

 

5,00 pkt.

 

 

 

68,92

 

 

     Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 Wójt Gminy