OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzyciąż uchwały Nr XXIII/185/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż.

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany studium oraz sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                         mgr inż. Roman Żelazny

                                                                            Wójt Gminy Trzyciąż

 

Uchwała o przystąpieniu do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż"


 

UWAGA:

W CELU SPRAWDZENIA OBECNEGO PRZEZNACZENIA SWOJEJ DZIAŁKI W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NALEŻY

wejść na stronę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Olkuskiego:

http://zsip.sp.olkusz.pl/geoportaltoolkit/

- wejdź w zakładkę "plan powiatu"

- z zakładki mapy wybierz - "mapa - plan przestrzenny"

- kolejnymi przybliżeniami znajdź swoją działkę.


 

Uchwała

Będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Uchwała-Studium oryginał.pdf)Uchwała-Studium oryginał.pdf666 kB
Pobierz plik (Wniosek_do_studium.doc)Wniosek_do_studium.doc28 kB