Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 62

W miesiącu 1825

Wszystkich 94134

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

Wójt Gminy Trzyciąż informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023”.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023. 

 Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Gminy Trzyciąż nr XXVI/226/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: trzyciąż@tlen.pl lub do sekretariatu (pok. nr 18) Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż – z dopiskiem „Komitet rewitalizacyjny”.

Komitet Rewitalizacji gminy Trzyciąż stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Trzyciąż, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Trzyciąż na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Trzyciąż, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw, rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji gminy Trzyciąż.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Gminy Trzyciąż oraz zarządzeń Wójta Gminy Trzyciąż związanych z rewitalizacją.

Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Ogłoszenie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji

 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy członka Komitetu Rewitalizacji

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 

Trzyciąż, 12.12.2016 r.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Trzyciąż informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023.

 Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
•mieszkańcy Gminy,  
•mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
•podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
•podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
•organy władzy publicznej;
•inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w formie:
•zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 

32-353 Trzyciąż z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 19.12.2016 r. do 19.01.2017;
•zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest 

Pani Anna Gajda - Gawrońska, Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, pokój nr 30, adres poczty 

elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy urzędu,
•spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniu 10.01.2017 r. w Remizie OSP w 

Imbramowicach o godz. 16.00 oraz w dniu 11.01.2017 w Remizie OSP w Ściborzycach o godz. 16.00. Podczas spotkań omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 grudnia 2016 r.:
•w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
•na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminy Program Rewitalizacji,
•w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.


Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.


Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


                                            mgr inż. Roman  Żelazny
                                            Wójt Gminy Trzyciąż

 

Formularz konsultacyjny Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023

GPR do konsultacji

Mapa Gminy Trzyciąż wraz z obszarem rewitalizacji – mapa do konsultacji


 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzyciąż

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

 


 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) informuję, że Rada Gminy Trzyciąż podjęła w dniu 19 października 2016 r. uchwałę Nr XXVII/230/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016 – 2023.

Wszelkie informacje na temat prac nad w/w dokumentem są zamieszczone na stronie internetowej gminy Trzyciąż www.ugtrzyciaz.itcom.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 mgr inż. Roman  Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 


OGŁOSZENIE NABORU CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI 


 

 KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


Trzyciąż, dnia 7 listopada 2016 r.

 

 Ogłoszenie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji

  Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Gminy Trzyciąż nr XXVI/226/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do sekretariatu (pok. nr 18) Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż – z dopiskiem „Komitet rewitalizacyjny”.

Komitet Rewitalizacji gminy Trzyciąż stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Trzyciąż, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Trzyciąż na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Trzyciąż, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw, rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji gminy Trzyciąż.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Gminy Trzyciąż oraz zarządzeń Wójta Gminy Trzyciąż związanych z rewitalizacją.

Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.

 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy członka Komitetu Rewitalizacji

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 


 

W dniu 28 września 2016 r. na sesji Rady Gminy Trzyciąż zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

załącznik nr 2 Diagnoza

Uchwała Nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


 

 

Trzyciąż, dnia 27 września 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016 – 2023 wkraczają w kolejną fazę. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji i gmina Trzyciąż przystąpiła do opracowania założeń Programu Rewitalizacji. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania.

 

Wkraczamy w ostatni etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jakim jest wybór konkretnych zadań, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

 

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam na jedno z ostatnich spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się we wtorek, 4 października, o godzinie 16.00 w Białym Domku w Imbramowicach. W jego trakcie będziemy chcieli wraz z Państwem określić jakie są najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które powinny być zrealizowane w naszej Gminie.

 

Chcemy, wraz z Państwem, wypracować szczegółowy zakres podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Bardzo zależy nam także, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie „miękkie” towarzyszące wiodącym projektom infrastrukturalnym, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

Licząc na Państwa obecność pozostaje z wyrazami szacunku,

Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 

Raport z konsultacji społecznych – obszar rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych – Komitet Rewitalizacji

 


 

 

 

                                                                                                                                              Trzyciąż, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Decyzja o przedłużeniu konsultacji społecznych do 12 września 2016 r.


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzyciąż
W dniach od 25 lipca 2016 r. do dnia 26 sierpnia 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzyciąż. Podjęcie takiej uchwały jest jednym z pierwszych kroków do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Ze względu na wpływające w ramach konsultacji społecznych uwagi, zaistniała konieczność ponownej analizy opracowanych dokumentów. Zmienione dokumenty będą dostępne:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
•    na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
•    w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno – gospodarczo - przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
•    mieszkańcy Gminy, 
•    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
•    organy władzy publicznej;
•    inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone są w formie:
•    zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: trzyciąż@ug.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” do 12 września 2016 r.;
•    zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Anna Gajda - Gawrońska, Urząd Gminy Trzyciąż,, pokój nr30, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
                                                                               Wójt Gminy Trzyciąż
                                                                               mgr inż. Roman Żelazny

 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Imbramowice - załączniki (dokumenty objęte zmianą):

Obszar rewitalizacji Imbramowice zał. nr 1

Obszar rewitalizacji Imbramowice zał. nr 2

Obszar rewitalizacji Imbramowice zał. nr 3

Diagnoza

 


 

 

 

Trzyciąż, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Trzyciąż informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji powoływanego w związku z planowanym do opracowania Gminnym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Trzyciąż, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

·         mieszkańcy Gminy, 

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19.08.2016 r. do 20.09.2016 r. w formie:

·         zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres trzyciąż@ug.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 19.08.2016 r. do 20.09.2016 r.;

  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Anna Gajda - Gawrońska, Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, pokój nr 30, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy urzędu,
  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 24.08.2016 r.  w godz. 10.00-11.30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 sierpnia 2016 r.:

·      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,

·      na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminy Program Rewitalizacji,

·      w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

mgr inż. Roman  Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 Załączniki:

Projekt uchwały oraz formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny

Formularz konsultacji Społecznych

 

 


 

 

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzyciąż

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Trzyciąż informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Trzyciąż.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno – gospodarczo - przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

·       mieszkańcy Gminy, 

·       mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

·       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

·       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

·       jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

·       organy władzy publicznej;

·       inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 lipca 2016 r. – do 26 sierpnia 2016 r. w formie:

·       zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: trzyciąż@ug.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 25 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.;

·       zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Anna Gajda - Gawrońska, Urząd Gminy Trzyciąż,, pokój nr30, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy urzędu,

·       spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. w godz. 10.00 – 11.30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy/

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzyciąż, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 25 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.:

·        w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,

·        na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,

·        w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:
Plik Rozmiar
Pobierz plik (Formularz konsultacyjny.docx)Formularz konsultacyjny.docx 17 kB
Pobierz plik (Obszar_rewitalizacji_Imbramowice.pdf)Obszar_rewitalizacji_Imbramowice.pdf 174 kB
Pobierz plik (Obszar_rewitalizacji_Sciborzyce-1.pdf)Obszar_rewitalizacji_Sciborzyce-1.pdf 179 kB
Pobierz plik (projekt uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx)projekt uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx 19 kB

 

                                      Wójt Gminy Trzyciąż

                                   mgr inż. Roman Żelazny

 


 

Dlaczego rewitalizacja

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

 

Dla kogo jest rewitalizacja 

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.

Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

 

Kompleksowość Programu Rewitalizacja

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych. 

 

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji

Koncentracja - działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.

Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.

Partycypacja - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych

Ankieta do Gminnego Programu Rewitalizacji

 Zaproszenie na cykl spotkań rewitalizacyjnych.

 

Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych gminy Trzyciąż wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Obszar zdegradowany

 

Zaproszenie na konsultacje 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Formularz konsultacji GPR_Trzyciąż.docx)Formularz konsultacji GPR_Trzyciąż.docx64 kB
Pobierz plik (Formularz konsultacji społecznych.docx)Formularz konsultacji społecznych.docx14 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny.doc)Formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny.doc41 kB
Pobierz plik (GPR_raport z konsultacji społecznych_dokument.pdf)GPR_raport z konsultacji społecznych_dokument.pdf1202 kB
Pobierz plik (GPR_raport z konsultacji społecznych_komitet.pdf)GPR_raport z konsultacji społecznych_komitet.pdf341 kB
Pobierz plik (GPR_raport z konsultacji społecznych_obszary zdegradowane.pdf)GPR_raport z konsultacji społecznych_obszary zdegradowane.pdf394 kB
Pobierz plik (Mapa_GPR2.jpg)Mapa_GPR2.jpg739 kB
Pobierz plik (Obszar zdegradowany_Trzyciąz_zalącznik  nr 1.pdf)Obszar zdegradowany_Trzyciąz_zalącznik nr 1.pdf85 kB
Pobierz plik (Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_1.pdf)Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_1.pdf167 kB
Pobierz plik (Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_2.pdf)Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_2.pdf171 kB
Pobierz plik (Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_3.pdf)Obszar_rewitalizacji_Imbramowice_zal_3.pdf166 kB
Pobierz plik (projekt uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx)projekt uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx19 kB
Pobierz plik (projekt uchwały oraz formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny.docx)Projekt uchwały oraz formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny31 kB
Pobierz plik (Regulami KR.doc)Regulami KR.doc48 kB
Pobierz plik (Tekst_po warsztacie.docx)Pierwsze warsztaty rewitalizacyjne13 kB
Pobierz plik (Trzyciaż_Diagnoza_zalacznik nr 2.pdf)Trzyciaż_Diagnoza_zalacznik nr 2.pdf2410 kB
Pobierz plik (Trzyciąż_Gminny Program Rewitalizacji.pdf)Trzyciąż_Gminny Program Rewitalizacji.pdf8157 kB
Pobierz plik (Trzyciąz_warsztat_prezentacja.pdf)Trzyciąz_warsztat_prezentacja.pdf5555 kB
Pobierz plik (Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1a-1.pdf)Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1a-1.pdf170 kB
Pobierz plik (Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1b.pdf)Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1b.pdf173 kB
Pobierz plik (Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1c.pdf)Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1c.pdf168 kB
Pobierz plik (Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1d-1.pdf)Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1d-1.pdf170 kB
Pobierz plik (Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1e.pdf)Uchwala_XXVI-224-2016_zalacznikl_1e.pdf174 kB
Pobierz plik (uchwała obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx)uchwała obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.docx19 kB
Pobierz plik (uchwała oraz formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny.docx)uchwała oraz formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacyjny.docx31 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz1.JPG)Warsztat_trzyciaz1.JPG1314 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz10.JPG)Warsztat_trzyciaz10.JPG1046 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz11.JPG)Warsztat_trzyciaz11.JPG1533 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz2.JPG)Warsztat_trzyciaz2.JPG1184 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz3.JPG)Warsztat_trzyciaz3.JPG1256 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz4.JPG)Warsztat_trzyciaz4.JPG1003 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz5.JPG)Warsztat_trzyciaz5.JPG103 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz6.JPG)Warsztat_trzyciaz6.JPG1246 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz7.JPG)Warsztat_trzyciaz7.JPG1244 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz8.JPG)Warsztat_trzyciaz8.JPG1269 kB
Pobierz plik (Warsztat_trzyciaz9.JPG)Warsztat_trzyciaz9.JPG1512 kB
Pobierz plik (Zalacznik_2_Trzyciaż_Diagnoza.pdf)Zalacznik_2_Trzyciaż_Diagnoza.pdf2689 kB
Pobierz plik (zaproszenie na konsultacje - komitet.docx)zaproszenie na konsultacje - komitet.docx34 kB
Pobierz plik (Załacznik_2_Trzyciaż_Diagnoza.pdf)Załacznik_2_Trzyciaż_Diagnoza.pdf2516 kB
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM