I i R 271.03.2015                                                                                                                  Trzyciąż  05.06.2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 .

         Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż”.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

Streszczenie

spełnienia

warunków udziału

w postępowaniu

i oceny ofert

 

Uzyskana ilość punktów w ofercie

 

1

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. Z o.o. 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

 

100

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz kryteriów oceny ofert ustalono;

-  złożona  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP  oraz w SIWZ.  Kierując się kryteriami oceny ofert tj. CENA i TERMIN PŁATNOŚCI, z Zakładem Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1 , podpisana zostanie umowa  w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1.       a/a

2.       tablica ogłoszeń / strona internetowa