Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 29 marca 2016  r. /wtorek/ o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z póź.zm./ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

4.Uchwała w sprawie podjęcia decyzji w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wniesionego przez Marcina Jakubowskiego i Jana Delę.

5.Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda