Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 45

W miesiącu 1988

Wszystkich 79241

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
 
OGŁASZA
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 


 
Miejsce wykonywania pracy:
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-353 TRZYCIĄŻ 99
 
Stanowisko pracy:
•    Młodszy Referent ds. świadczenia wychowawczego
Wymiar etatu: 1/2
•    Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na 1/2 etatu
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzyciążu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymagania niezbędne:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
1.    Posiada obywatelstwo polskie,
2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3.    Nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Posiada wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Posiadanie  umiejętności  interpretacji przepisów prawa oraz samodzielnego i sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość budowy sieci informatycznych, budowy i działania komputerów  i urządzeń peryferyjnych.
 5. Preferowane osoby biegle obsługujące programy biurowe i znające zagadnienia informatyczne.
 6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie.
 7. Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 8. Mile widziane doświadczenie pracy w administracji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu,
 2. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 3. Przyjmowanie interesantów , stres związany z obsługą klientów i presją terminowego wykonywania zadań,
 4. Praca wymagająca wysiłku umysłowego i koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 2. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
 3. Praca przy komputerze,
 4. Praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie procedur w sprawach ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego m.in. przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 2. Opracowywanie sprawozdawczości, projektu budżetu z zakresu świadczenia wychowawczego.
 3. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających świadczenie wychowawcze.
 4. Przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego.
 5. Prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczenia wychowawczego.
 6. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych świadczenia wychowawczego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę interesantów.
 8. Obsługa programu komputerowego do świadczenia wychowawczego  zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 9. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 10. Przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych, merytorycznych, a w szczególności: planowanie potrzeb w zakresie świadczenia wychowawczego,czuwanie nad wydatkowaniem środków finansowych na  świadczenie wychowawcze.
 11. Obsługa informatyczna bieżącej działalności Ośrodka
 12. Zastępowanie Referenta ds. Świadczeń Rodzinnych podczas jego nieobecności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. Kserokopie świadectw pracy,
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 8. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. W przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. Opinie, referencje,
 13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciąż 99 (w godzinach pracy GOPS) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego” umieszczonym na kopercie. 
 

Wymagane dokumenty należy składać od dnia opublikowania ogłoszenia (4 marca 2016 r) do dnia  15.03.2016 r. (decyduje data wpływu do GOPS w Trzyciążu). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 Inne informacje:

 List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu zastrzega sobie prawo 0odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Pełna treść w załączniku!

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (nabór na stanowisko.doc)nabór na stanowisko.doc45 kB