Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 17 lutego 2016  r. /środa/ o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z póź.zm./ zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.

4.      Informacja Wójta Gminy.

5.      Interpelacje.

6.      Uchwała w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzyciąż”.

7.      Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.

8.      Uchwała w sprawie uchylenia uchwały III/20/2011 z dnia 20.01.2011 r. dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórowa na lata 2010 – 2018.

9.      Uchwała w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórowa na lata 2016 – 2023.

10.  Uchwała w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milonki na lata 2016 – 2023.

11.  Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzyciąż na 2016 rok.

12.  Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzący, jest Gmina Trzyciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

13. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda