Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 3

W miesiącu 1408

Wszystkich 93717

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

Budowa chodników wzdłuż DW nr 794 na odcinku gminy Trzyciąż
Numer ogłoszenia: 236910 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników wzdłuż DW nr 794 na odcinku gminy Trzyciąż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Budowa chodników wzdłuż DW nr 794 na odcinku gminy Trzyciąż w zakresie: - budowa chodnika wzdłuż DW nr 794 w m. Trzyciąż wraz z zarurowaniem istniejącego rowu drogowego kolidującego z chodnikiem w postaci kanalizacji deszczowej i wykonanie remontu istniejących zjazdów wraz z ich dostosowaniem do projektowanego chodnika, - budowa chodnika wzdłuż DW nr 794 w m. Zadroże wraz z wykonaniem elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików i regulacją istniejącego rowu, - budowa chodnika wzdłuż DW nr 794 w m. Milonki wraz z wykonaniem elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików i wylotów do istniejącego systemu odwodnienia, zgodnie z opracowanymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi. 1) Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy (w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych) oraz zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej na czas budowy (m.in. opracowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu). 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy użyciu materiałów własnych i sprzętu będącego w jego posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 3) Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł., słownie: dziesięć tysięcy złotych 00100. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -w pieniądzu, Wadium w formie pieniężnej można wpłacić przelewem pieniężnym na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy oddz. Trzyciąż nr 51 8591 0007 0280 0000 0097 0008 z dopiskiem Budowa chodników wzdłuż DW nr 794 na odcinku gminy Trzyciąż. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4) Wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) należy w formie nienaruszonego oryginału dokumentu poręczenia zdeponować w sekretariacie Zamawiającego w terminie do dnia 25.09.2015 r. do godz. 12:00, a kopię załączyć do oferty. 5) Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do chwili składania ofert tj. do 25.09.2015 r. do godz. 12:00, a dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT; b) w zakresie terminu wykonania robót, w razie zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót, oraz w przypadku, gdy konieczne stanie się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1, 67 ust. 1 pkt 5, 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzyciaz.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 12:00, miejsce: miejsce: w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I - piętro) Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

      0.  SIWZ - pobierz

1.      Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.      Karta gwarancyjna - załącznik nr 5 SIWZ

6.      Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 6 SIWZ

7.      Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa- załącznik nr 7 SIWZ

8.      Przedmiary robót - załącznik nr 8 SIWZ:

8.1 Przedmiar robót Trzyciąż i Milonki

8.2 Przedmiar robót Zadroże

 

9.      Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 9 SIWZ:

9.1 Projekt wykonawczy drogowy - Trzyciąż

            9.1 Projekt wykonawczy odwodnienie - Trzyciąż

9.2 Projekt wykonawczy - Zadroże

9.3 Projekt wykonawczy - Milonki

 

10.  Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ:

10.1 STWiORB - Trzyciąż i Milonki

10.2 STWiORB - Zadroże

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM