I i R 271.09.2015                                                                                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn; Termomodernizacja remizy OSP w Ściborzycach.

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 507 z późniejszymi zmianami ) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Wojtacha, Oś. B. Chrobrego 18/6, 32-340 Wolbrom.

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu  odrzucono jednego Wykonawcę.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

   

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

Streszczenie

spełnienia

warunków udziału

w postępowaniu

i oceny ofert

 

Cena brutto

za realizację

zamówienia

  w PLN, długość okresu rękojmi i gwarancji.

Ilość punktów

Ofert  wg

kryterium

ceny i dł. Ok. gwarancji  za

realizację

zamówienia

 

 

 

1.

           Firma Handlowo – Usługowa „PASO” Sośnierz Paweł, Zabagnie kol. Radocha 56, 32-340 Wolbrom, NIP: 637 196 51 14

 

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

 

 

95 525,18 PLN

Gwarancja i rekojmia: 48 m-cy

 

 

 

97,75

 

2.

 

 

KAM BUD Kamila Guzik, 32-340 Wolbrom, os XX-lecia PRL 7/24

 

 

 

Oferta odrzucona.

 

 

88 136,18 PLN

Gwarancja i rekojmia : 36 m-cy

 

 

 

-

 

 

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne, Andrzej Jakubowski, Piekary 31, 32-100 Proszowice

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

95 692, 67 PLN

 Gwarancja i rekojmia :60 m-cy

 

 

98,59

 

 

4.

Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Wojtacha, Oś. B. Chrobrego 18/6, 32-340 Wolbrom

 

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

94 268,65 PLN

Gwarancja i rekojmia: 60 m-cy

 

 

100,00

 

 

5.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elmet” Sławomir Kwapień-spółka jawna, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 7/8

 

 

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

 

94 937, 27 PLN

Gwarancja i rekojmia: 60 m-cy

 

 

99,33

 

            Odrzucono ofertę firmy KAM BUD Kamila Guzik, 32-340 Wolbrom, os XX - lecia PRL 7/24.

 

Uzasadnienie prawne:

         Art.89 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013poz. 507 z późniejszymi zmianami ) w związku z artykułem 82 ust. 2 i art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Uzasadnienie faktyczne:

         Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nakazują złożenie oferty w formie pisemnej (z nie istotnymi w sprawie wyjątkami). W świetle przepisów Kodeksu Cywilnego do zachowania formy pisemnej konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli. Tymczasem oferta złożona przez firmę KAM BUD Kamila Guzik, 32-340 Wolbrom, os XX - lecia  PRL 7/24 nie została podpisana, a zatem nie została dochowana forma pisemna tej czynności.  Brak podpisu na ofercie nie mógł być konwalidowany więc ofertę należało odrzucić.

         

         Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.