Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 09 września 2015 r. /środa/ o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż .

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm./ zwołuję XII Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy.

5. Interpelacje.

6. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

7. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Trzyciąż od Województwa Małopolskiego zadania pn: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794”

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

9. Zapytania i wolne wnioski.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż

 

                                                                            Lucjan Gajda