Trzyciąż  18.08.2015 r.

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy / dz. nr 1577/ - Etap II

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1232). zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w   Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium CENA

 

Liczba punktów w kryterium:    okres     rękojmi i gwarancji

 

    

        RAZEM

     PUNKTÓW

 

 

 

 

 

1.

 

Konsorcjum Firm:

Lider: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

Partner: PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

 

 

 

 

 

85,98

 

 

 

 

 

5,00

 

 

 

 

 

90, 98

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

95,00

 

 

5,00

 

 

100,00

 

 

Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

   

Wójt Gminy Trzyciąż