Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 112

W miesiącu 2055

Wszystkich 79308

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.trzyciaz.ug.pl


Trzyciąż: Termomodernizacja remizy OSP w Ściborzycach.
Numer ogłoszenia: 209450 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja remizy OSP w Ściborzycach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana bram garażowych szt. 2. Prace związane z dociepleniem ścian budynku styropianem. Wykonanie opaski wokół budynku remizy Wszelkie prace winny być wykonane w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie przedłożonego kosztorysu i przedmiaru robót szt. 1..

 

Załączniki:

Ogłoszenie w BZP

SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 - Wykaz robót

Zał. nr 5 - Przedmiar - 1 | 2 | 3

Zał. nr 6 - Oświadczenie

Zał. nr 7 - Oświadczenie