Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 19 sierpnia 2015 r. /środa/ w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż o godz. 1000.
 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z póź.zm./ zwołuję XI Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

4.     Informacja Wójta Gminy.

5.     Interpelacje.

6.     Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

7.     Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.

8.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 0,3600 ha położonej w Imbramowicach, będącej własnością Gminy Trzyciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 232 o pow. całkowitej 0,5800 ha  wraz z zabudowaniami oraz nieruchomości będącej własnością Gminy Trzyciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/1 o pow. całkowitej 0,6200 ha położonej w Imbramowicach.

9.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Imbramowicach.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 192/149 położonej w Trzyciążu

11. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda