Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 135

W miesiącu 2231

Wszystkich 79484

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Procedura postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

1) Gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, które mogą zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną), gdy spełni warunki:
a. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
b. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
2) Urzędów gmin (miast) składających wnioski o szacowanie szkód w imieniu podmiotów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

I. Producent rolny:
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów (Załączniki nr I i I.2-I.9).
Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych) 
Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe)
Załącznik nr I.5 – Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 – Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 – Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 – Budynki gospodarcze
Załącznik nr I.9 – Stawy rybne
W przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.
Załącznik nr I.1 – Zbiorcze zestawienie z kilku gmin
II. Gminy/Miasta:
1) Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) po weryfikacji poprawności sporządzenia wniosków producentów rolnych, wnioskuje do Wojewody Małopolskiego ( Wydziału Rolnictwa MUW lub Delegatury Zamiejscowej MUW w Nowym Sączu) o dokonanie szacunku szkód przez Komisję.
Załącznik nr II – Wniosek urzędu gminy (miasta)
Załącznik nr II.1 – Imienny wykaz
2) Po dokonaniu szacunku szkód przez komisję wójt, burmistrz, prezydent miasta przesyła do Wydziału Rolnictwa MUW w Krakowie lub Delegatury Zamiejscowej w Nowym Sączu:
- protokoły komisji z szacunku szkód (zmodyfikowane kalkulatory) - Załącznik nr III,
- protokół urzędu gminy – Załącznik nr IV
- imienny wykaz rolników z podziałem na dwie grupy, zgodnie z załącznikiem nr IV.1a i załacznik nr IV.1b.
- Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez rolnika wniosku do urzędu gminy (miasta) i nie później niż do czasu zbioru plonu.
Po oszacowaniu szkód przez Komisję, Wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej ( produkcja roślinna + produkcja zwierzęca) z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia n.z.a.,lub wartość szkód w środkach trwałych przekracza 1050 zł.

 

Załączniki:

Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych) 
Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe)
Załącznik nr I.5 – Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 – Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 – Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 – Budynki gospodarcze
Załącznik nr I.9 – Stawy rybne