Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 29 lipca 2015 r. /środa/ w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż o godz. 1000.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z póź.zm./ zwołuję X Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały VII/62/2015 z dnia 07.05.2015 r.

5. Informacja Wójta Gminy.

6. Interpelacje.

7. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w Imbramowicach.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olkuskiemu na umocnienie poboczy w drodze powiatowej Nr 1090 K w miejscowości Michałówka.

11. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda