271.02.2015                                                                                                                  Trzyciąż  08.07.2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

         Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  „Dostawa Samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot, Gmina Trzyciąż”.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

Streszczenie

spełnienia

warunków udziału

w postępowaniu

i oceny ofert

 

Uzyskana ilość punktów w ofercie

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

MOTO-TRUCK

Ul. Ks. P.  Ściegiennego 270

25-116 Kielce

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

 

100

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz kryteriów oceny oferty ustalono;

-  złożona  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP  oraz w SIWZ.  Kierując się kryteriami oceny ofert tj. CENA i OKRES GWARANCJI, z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym MOTO-TRUCK, Ul. Ks. P.  Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, podpisana zostanie umowa  w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

PREZES OSP JANGROT

 

Pełna treść ogłoszenia