Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 r. /środa/ o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż .

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z póź.zm./ zwołuję IX Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z  VII i VIII sesji Rady Gminy.

4.      Informacja Wójta Gminy.

5.      Interpelacje.

6.      Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

7.      Uchwały w sprawie zmiany WPF.

8.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

9.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzyciąż.

10.  Uchwała w sprawie opinii do projektu planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

11.  Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż.

12.  Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w sołectwie Ściborzyce i Sucha.

13. Zapytania i wolne wnioski.

                               Przewodniczący Rady Gminy
                              Lucjan Gajda