Numer ogłoszenia: 138800 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137970 - 2015 data 09.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, fax. 0-12 3894002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: 1) Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 51 85910007 0280 0000 0097 0008. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.257 z późn. zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu),tj. IiR.271.04.2015. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art.46 ustawy Pzp. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy udziału w postępowaniu..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1)Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium: CZĘŚÆ Nr: 1 Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium CZĘŚÆ Nr: 2 Zakup i dostawa ciągnika do ciągnięcia beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż w wysokości 4.000,00 zł (słownie: CZTERY TYSIĄCE złotych). 2)Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 51 85910007 0280 0000 0097 0008. b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.257 z późn. zm.). 3)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 4)Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5)Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu),tj. IiR.271.06.2015. 6)W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 7)Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art.46 ustawy Pzp. 8)Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy udziału w postępowaniu..

Trzyciąż: Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż
Numer ogłoszenia: 137970 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ Ciągnik, beczka asenizacyjna - fabrycznie nowe. Ciągnik, beczka asenizacyjna winny posiadać wszelkie dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-5, 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 51 85910007 0280 0000 0097 0008. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.257 z późn. zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu),tj. IiR.271.04.2015. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art.46 ustawy Pzp. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy udziału w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w opisanym niżej zakresie: powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzyciaz.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2015 godzina 12:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego - Urząd Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I - piętro) Trzyciąż Nr 99, 2-353 Trzyciąż.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚÆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż. Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ , beczka asenizacyjna - fabrycznie nowa, winna posiadać wszelkie dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 2 lata, lecz nie dłużej niż 5 lat. Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Zamawiającego na koszt Wykonawcy przez cały okres gwarancji. Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Wykonawca może wskazać inny autoryzowany podmiot, który będzie wykonywać przeglądy w jego imieniu. Rozliczenie dotyczące takiej sytuacji nie będzie obciążać zamawiającego. Zamawiający przewiduje wykorzystanie przedmiotu umowy nie większe niż 300 motogodzin w okresie 2 lat. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, także koszty związane z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji sprzętu. Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚÆ Nr: 2 NAZWA: Zakup ciągnika do ciągnięcia beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa ciągnika do ciągnięcia beczki asenizacyjnej dla miejscowości Gminy Trzyciąż Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ , ciągnik - fabrycznie nowy, winien posiadać wszelkie dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 2 lata, lecz nie dłużej niż 5 lat. Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Zamawiającego na koszt Wykonawcy przez cały okres gwarancji. Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Wykonawca może wskazać inny autoryzowany podmiot, który będzie wykonywać przeglądy w jego imieniu. Rozliczenie dotyczące takiej sytuacji nie będzie obciążać zamawiającego. Zamawiający przewiduje wykorzystanie przedmiotu umowy nie większe niż 300 motogodzin w okresie 2 lat. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, także koszty związane z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji sprzętu. Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

Załączniki:
SIWZ + załączniki:

1.      Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.      Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 5 SIWZ

6.      Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa- załącznik nr 6 SIWZ

7.      Specyfikacja Techniczna beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem - załącznik nr 7 SIWZ.

8.      Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia - beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem - załącznik nr 8 SIWZ.