IiR.271.04.2015                                                  Trzyciąż, dnia 03 czerwca 2015 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Przetarg nieograniczony

pn. „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż”

sygnatura akt: IiR.271.04.2015

 

Zamawiający Gmina Trzyciąż zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. z poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza rok produkcji ciągnika 2013 który jest fabrycznie nowy?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza w zamówieniu ciągnika z roku produkcji 2013.

 Powyższa odpowiedź na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest dla Wykonawców wiążące.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

 

Trzyciąż: Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż
Numer ogłoszenia: 132416 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ Ciągnik, beczka asenizacyjna - fabrycznie nowe, rok produkcji co najmniej 2014. Ciągnik, beczka asenizacyjna winny posiadać wszelkie dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-5, 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 51 85910007 0280 0000 0097 0008. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.257 z późn. zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu),tj. IiR.271.04.2015. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art.46 ustawy Pzp. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy udziału w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w opisanym niżej zakresie: powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzyciaz.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 12:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego - Urząd Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I - piętro) Trzyciąż Nr 99, 2-353 Trzyciąż.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:           -      SIWZ

1.      Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.      Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 5 SIWZ

6.      Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa- załącznik nr 6 SIWZ

7.      Specyfikacja Techniczna beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem - załącznik nr 7 SIWZ.

8.      Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia - beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem - załącznik nr 8 SIWZ.