Trzyciąż, dnia 20 maja 2015r.

Zamawiający:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trzyciążu,

Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

ogłoszenie o ZAPROSZENIu DO złożenia oferty

Przedmiot zamówienia (poniżej 30 tys. euro):

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej gr 4cm i gr 7cm oraz krawężnika gumowego przy urządzeniach na placach zabaw:

˗          przy szkole podstawowej w Jangrocie

˗          przy szkole podstawowej w Zadrożu

˗          przy szkole podstawowej w Suchej

w projekcie: Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż do potrzeb dzieci 3, 4 letnich w zakresie: budowy placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy SP w Suchej.

 

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Warunki wyjściowe:

1)      Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy użyciu materiałów własnych i sprzętu będącego w jego posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

2)      Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do ogłoszenia

3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Przedmiot główny:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

4)      Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

˗          Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.

5)      Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane będące w zakresie przedmiotu zamówienia: min. 2 lata od daty odbioru końcowego.

6)      Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały/urządzenia muszą odpowiadać wszystkim aktualnym wymogom jakości i bezpieczeństwa, w szczególności spełniać wymogi normy PN-EN 1176, PN-EN 957 lub równoważne,  posiadać ważne atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami.

7)      Posadowienie urządzeń bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami, zgodnie z wymogami normowymi.

8)      Inne wymagania:

˗          Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie (ogólnodostępne boisko sportowe, plac przy szkole, przedszkolu). Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić poprawne funkcjonowanie obiektów ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP oraz zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem nieupoważnionych osób.

˗          Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich pozytywnych opinii technicznych, protokołów odbioru wynikających z wykonania przedmiotu umowy, a przewidywanych ustawą Prawo budowlane lub innymi odrębnymi przepisami.

˗          Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu robót.

˗          Podczas wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami jego użytkownika.

˗          Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić na warunkach oraz pod nadzorem jej użytkownika.

1.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty – 100% znaczenia

2.      Termin wykonania : od 12.06.2015   do 25.06.2015 r.

3.      W załączeniu - schemat rozmieszczenia i ilości nawierzchni bezpiecznych - Jangrot , Sucha ,  Zadroże.

4.      Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

 

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2015 r. do  godz. 15:00

˗          w siedzibie Urzędu Gminy w Trzyciążu w pok. Nr 18 – Sekretariat

˗          lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.