Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 136

W miesiącu 2232

Wszystkich 79485

 

GZEAS 271.01.2015                                                                      Trzyciąż, dn. 31 marca 2015r.

 

 

 

 

                            Tablice ogłoszeń

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: GZEAS 271.01.2015 pn.: "Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż do potrzeb dzieci 3, 4 letnich w zakresie: budowy placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy SP w Suchej"

 

I.            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trzyciążu, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

"Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż do potrzeb dzieci 3, 4 letnich w zakresie: budowy placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy SP w Suchej" :

 

w części nr 1 - elementy placu zabaw i nawierzchnie przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz  przy SP w Suchej

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą :

ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

GRUPA HYDRO Sp. z  o.o. Sp. k., ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny i gwarancji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena: 74.661,00zł brutto, gwarancja : 5 lat, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena : 86,07pkt, - gwarancja : 10,0pkt; Łączna punktacja: 96,07pkt

 

w części nr 2 - ogrodzenie placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą :

ofertę nr 9 złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Remontowo-Budowlane, Adam Dudziński ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny i gwarancji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena: 14.022,00zł brutto, gwarancja : 3 lata, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena : 90,00pkt, - gwarancja : 6,0pkt; Łączna punktacja: 96,00pkt

 

II.            Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy: Nie dotyczy

 

III.            Po zapoznaniu się ze złożoną przez

Inter-Flora Sp. z o.o. ul. Grabskiego 22,  55-011 Siechnice

ofertą przetargową zawiadamiam, że na podstawie art. 87 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1232), poprawiam oczywistą omyłkę pisarską polegającą na:

- w ofercie jest:

Razem netto: 99 798,75zł

Vat 23%: 24 953,71zł

Razem brutto: 124 752,46zł

- powinno być:

Razem netto: 99 798,75zł

Vat 23%: 22 953,71zł

Razem brutto: 122 752,46zł

 

IV.            Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2). 

 

V.            Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

 NR   OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy 

CZĘŚÆ 1                    

CZĘŚÆ 2                    

OKRES GWARA-NCJI [lata]

 PUNKTAC-JA GWARAN-CJA

CZĘŚÆ 1                     Elementy placu zabaw i nawierzch.                  PUNKT.  ŁĄCZNA

CZĘŚÆ 2                Ogrodzenie placu zabaw                      PUNKT.  ŁĄCZNA

CENA brutto [zł]

PUNKT-ACJA CENA

CENA brutto [zł]

PUNKT-ACJA CENA

1

„MAGICZNA TĘCZA”
Kaźmierczak Rafał,  Papowo Toruńskie                        ul. Warszawska 26/4,              87-148 Łysomice

117 921,10   

          54,50   

                  23 184,27   

        54,43   

                             3   

                         6,00   

                          60,50   

                                       60,43   

2

GRUPA HYDRO Sp. z  o.o. Sp. k.,                              ul. Farbiarska 28,               62-050 Mosina

74 661,00   

          86,07   

                  15 375,00   

        82,08   

                             5   

                       10,00   

                          96,07   

                                       92,08   

3

NOVUM wyposarzenie placów zabaw,              Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym

            110 631,40   

          58,09   

                              -     

 

                             4   

                         8,00   

                          66,09   

                                              -     

4

„MAJA” Ewelina Piotrowska                                      ul. Kopernika 10,               07-320 Małkinia Górna

              75 000,00   

          85,68   

                              -     

 

                             5   

                       10,00   

                          95,68   

                                              -     

5

„APSI” Jadwiga Oziębło,                                       ul. Kolaniki 19,                  37-500 Jarosław

              71 402,73   

          90,00   

                  14 784,60   

        85,36   

                             3   

                         6,00   

                          96,00   

                                       91,36   

6

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek Kazimnierz Doleciński,                                       ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów

              78 597,00   

          81,76   

                  24 354,00   

        51,82   

                             2   

                         4,00   

                          85,76   

                                       55,82   

7

Inter-Flora Sp. z o.o.                                                 ul. Grabskiego 22,               55-011 Siechnice

            122 752,46   

          52,35   

                              -     

 

                             3   

                         6,00   

                          58,35   

                                              -     

8

KORA Jamer i Wspólnicy sp. j.                               32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

              97 686,60   

          65,78   

                              -     

 

                             3   

                         6,00   

                          71,78   

                                              -     

9

Usługi Remontowo-Budowlane, Adam Dudziński ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

              89 298,61   

          71,96   

                  14 022,00   

        90,00   

                             3   

                         6,00   

                          77,96   

                                       96,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

˗          Tablice ogłoszeń, Strona internetowa

˗          a/a UG.