Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 18

W miesiącu 2368

Wszystkich 79621

 

 

Trzyciąż: Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż do potrzeb dzieci 3, 4 letnich w zakresie: budowy placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy SP w Suchej.
Numer ogłoszenia: 57818 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trzyciążu , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 12 3894001, faks 12 3894001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż do potrzeb dzieci 3, 4 letnich w zakresie: budowy placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy SP w Suchej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.budowę placu zabaw przy SP w Jangrocie w zakresie: wykonania nawierzchni bezpiecznej, dostawy i montażu : zestaw zabawowy typu Aksamit lub równoważny, huśtawka wagowa typu Dan lub równoważna, huśtawka wahadłowa podwójna typu DEX lub równoważna, bujak pojedynczy typu Żyrafa lub równoważny, tablica informacyjna typu Klara lub równoważna, ogrodzenie z paneli typu Nyflor lub równoważny z furtkami. 2.budowę placu zabaw przy SP w Zadrożu w zakresie: wykonania nawierzchni bezpiecznej, dostawy i montażu : zestaw zabawowy typu Arnika lub równoważny, huśtawka wagowa typu Dan lub równoważna, huśtawka wahadłowa podwójna typu DEX lub równoważna, bujak pojedynczy typu Motorek Żyrafa lub równoważne, huśtawka wagowa na sprężynach typu Dama lub równoważna, kosz na śmieci typu Kubek lub równoważny, tablica informacyjna typu Klara lub równoważna, ogrodzenie z paneli typu Nyflor lub równoważny z furtkami. 3.doposażenie placu zabaw przy SP w Suchej w zakresie: dostawy i montażu: zestaw zabawowy typu Czarik lub równoważny, huśtawka wahadłowa podwójna typu DEX lub równoważna, ławeczka z oparciem typu Kaja lub równoważna, karuzela typu Ferster lub równoważna, tablica informacyjna typu Klara. Ilości poszczególnych materiałów i urządzeń znajdują się w przedmiarze robót - załącznik nr 8 SIWZ i dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 2 odrębne części: 1.elementy placu zabaw i nawierzchnie przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz przy SP w Suchej. 2.ogrodzenie placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 17% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okrers gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT; w zakresie robót uzupełniających lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót, w przypadku, gdy konieczne stanie się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trzyciążu, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego - Urząd Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I - piętro) Trzyciąż Nr 99, 2-353 Trzyciąż..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚÆ Nr: 1 NAZWA: Elementy placu zabaw i nawierzchnie przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz przy SP w Suchej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elementy placu zabaw i nawierzchnie przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu oraz przy SP w Suchej. Ilości poszczególnych materiałów i urządzeń znajdują się w przedmiarze robót - załącznik nr 8 SIWZ i dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.53.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚÆ Nr: 2 NAZWA: Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Jangrocie i przy SP w Zadrożu. Ilości poszczególnych materiałów i urządzeń znajdują się w przedmiarze robót - załącznik nr 8 SIWZ i dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

 

 Dokumenty do pobrania:

 

 SIWZ

1.Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.Karta gwarancyjna - załącznik nr 5 SIWZ

6.Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa - załącznik nr 6 SIWZ

7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 7 SIWZ:

7.1 STWiORB Jangrot

7.2 STWiORB Zadroże

7.3 STWiORB Sucha

8.Przedmiary robót - załącznik nr 8 SIWZ:

8.1-przedmiar Jangrot wyposażenie

8.2-przedmiar Jangrot ogrodzenie

8.3-przedmiar Zadroże wyposażenie

8.4-przedmiar Zadroże ogrodzenie

8.5-przedmiar Sucha wyposażenie

9.Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 9 SIWZ:

9.1 Jangrot

9.2 Zadroże

9.3 Sucha