Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 1944

Wszystkich 79197

 

IiR.271.15.2014                                                     Trzyciąż, dnia 14 stycznia 2015 r.

 
 

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.15.2014  pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjne wsi Trzyciąż poprzez montaż siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury”

 

I.            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Trzyciąż, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zagospodarowanie rekreacyjne wsi Trzyciąż poprzez montaż siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU "GAWLIK" Paweł Gawlik ul. Oświęcimska 27 32-625 Skidziń

z zaoferowaną cena brutto: 179 247,91 zł

z zaoferowanym okresem gwarancji: 36 miesięcy

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrana oferta:

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 90 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – OKRES GWARANCJI: 5,90 pkt

Łączna punktacja: 95,90 pkt

W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto

90 %

2.

Okres gwarancji

10 %

 

II.            Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

Nie dotyczy

 

III.            Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2). 

 

IV.            Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto [zł]

okres gwarancji (miesiące)

Kryterium ceny

Kryterium gwarancji

Punktacja

1

STANGER Polska SP. z o.o. Sp. K. ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin

313 484,45

60

51,47

9,84

61,31

2

NOVUM Sławomir Chmieliński Grom 36 12- 130 Pasym

216 347,67

36

81,67

5,90

87,57

3

Firma "POLDEX" Michał Mleczko Dąbrówka Tuchowska 13A 33-170 Tuchów

212 133,89

36

76,06

5,90

81,96

4

Zakład Usługowo - Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski ul. Batalionów Chłopskich 10 39-200 Dębica

195 219,45

36

82,65

5,90

88,55

5

PHU "GAWLIK" Paweł Gawlik ul. Oświęcimska 27 32-625 Skidziń

179 274,91

36

90,00

5,90

95,90

6

ZRB Paciej sp. z o.o. ul. Osiecka 3a 32-300 Olkusz

196 313,18

61

82,19

10,00

92,19

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

˗      Adresat,