Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 210

W miesiącu 2306

Wszystkich 79559

 

IiR.271.15.2014                                                    Trzyciąż, dnia 4 grudnia 2014 r.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.trzyciaz.itcom.pl


Trzyciąż: Zagospodarowanie rekreacyjne wsi Trzyciąż poprzez montaż siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury.
Numer ogłoszenia: 398372 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugtrzyciaz.itcom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie rekreacyjne wsi Trzyciąż poprzez montaż siłowni zewnetrznej wraz z elementami małej architektury..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn: Zagospodarowanie rekreacyjne wsi Trzyciąż poprzez montaż siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury polegających na wykonaniu: Urządzenie i ogrodzenie terenu stawów od strony drogi dojazdowej w Trzyciążu poprzez wykonanie ogrodzenia z bali drewnianych dł. 241 mb, wykonanie bram z daszkami szt. 2, Renowacja i malowanie istniejącej bariery ochronnej przy parkingu i stawie dł. 25 mb. Montaż urządzeń do rekreacji w rejonie skate parku na działce nr 107/12 w Trzyciążu polegające na: dostawie i montażu zestawu nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci urządzeń do rekreacji: biegacz + pylon + orbitrek, drabinka + pylon + podciąg nóg, ławka + pylon + prostownik pleców, twister +wahadło, prasa nożna + pylon + wioślarz, koła Tai Chi, metalowy stół do gry w karty, szachy, chińczyka z siedzeniami, betonowy stół do tenisa (blat szlifowany), tablica informacyjna. Dostawie i montażu nowych fabrycznie ławek bez oparcia na metalowych nogach szt. 4. Dostawie i montażu nowych fabrycznie metalowych koszy na śmieci z blachy perforowanej szt. 2. Wykonanie utwardzonych placów z kostki brukowej w miejscu montażu urządzeń do rekreacji. Roboty remontowe boiska wielofunkcyjnego polegające na wymianie istniejącej siatki ogrodzenia boiska oraz pomalowania słupków ogrodzenia oraz przedłużeniu istniejących słupków ogrodzenia dla zamontowania siatki piłko chwytów. Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, aktualizacjami, nadzorem. Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-6, 45.10.00.00-8, 37.41.00.00-5, 37.44.00.00-4, 37.53.52.00-9, 45.22.38.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 51 85910007 0280 0000 0097 0008, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 257 z późn. zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony rozdziale X SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu), tj. IiR.271.15.2014. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy udziału w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku dwóch lub więcej podmiotów składających ofertę łącznia wartość poszczególnych polis podmiotów musi wynosić min. 200 000,00 zł. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancje - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru ofert: w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT; w zakresie terminu wykonania robót, w razie zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót, w przypadku, gdy konieczne stanie się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzyciaz.itcom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 12:00, miejsce: w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I - piętro) Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Wójt Gminy Trzyciąż

mgr Roman Żelazny

SIWZ

Załączniki:

1.      Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.      Wzór oświadczeń - załącznik nr 4 SIWZ,

5.      Karta gwarancyjna - załącznik nr 5 SIWZ

6.      Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 6 SIWZ

7.      Wzór oświadczeń – grupa kapitałowa- załącznik nr 7 SIWZ

8.      Przedmiary robót - załącznik nr 8 SIWZ:

9.      Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 9 SIWZ

10.    Zakres inwestycji

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA !!!
 

Odpowiedzi na pytania 2