IiR 6220.05.2013                                                     Trzyciąż, dnia 13 maja 2014 r.

 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Trzyciąż, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości informacje o:

·         Przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Instalacja pojedynczej siłowni wiatrowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”

·         Wszczęciu postępowania z wniosku z dnia 04 października 2013r. Pana Marcina Jakubowskiego zam. Ul. Wołodyjowskiego 11, 05-080 Izabelin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja pojedynczej siłowni wiatrowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie ono oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,8 MW, wysokości całkowitej do 100 m wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej i niezbędną infrastrukturą, tj. fundamentem, kontenerem rozdzielni SN/transformator, przyłączem do trakcji SN.

Fundamentowanie inwestycji będzie miało miejsce na działce o numerze ewidencyjnym 50/1, obręb Porąbka. Elektrownia wiatrowa posiadać będzie następujące parametry:

˗          moc przekazywana do sieci dystrybucyjnej do 1,8 MW,

˗          wysokość całkowita do 100 m

˗          wieża rurowa 65 m - 78 m

˗          moc akustyczna do 102,7 dB,

˗          maksymalna rozpiętość wirnika 70 m,

˗          liczba obrotów poniżej 35 na minutę,

˗          wymiary fundamentów 14mx14m lub 20mx20m

˗          stacja transformatorowa w podstawie wieży lub zewnętrzna kontenerowa.

˗          Projektowana elektrownia wiatrowa będzie wyposażona w system odgromowy oraz przeciwoblodzeniowy łopat wirnika.

·         Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie jest Wójt Gminy Trzyciąż, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu.

·         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej do protokołu, w terminie od 13-05-2014 r. do 02-06-2014 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, pokój nr 30, (wt- pt w godz. 7.30 - 15.30, poniedziałek 8:00 – 16:00) tel. /012/ 389-40-01 w. 30 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Równocześnie zawiadamiam o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36 – termin:  28 maja 2014r. godz. 12:00, miejsce: Urząd Gminy Trzyciąż, pokój nr 20 – Sala konferencyjna 1p.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Trzyciąż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Informacja została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy Trzyciąż w dniu 13 maja 2014 r.

                            Wójt Gminy Trzyciąż

                                Roman Żelazny