Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 18

W miesiącu 2368

Wszystkich 79621

 

 

IiR.6721.1.4.2014                                      Trzyciąż, dnia 21 stycznia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Trzyciąż: Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr XIX/148/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Nr XLI/348/2013 z dnia 20.11.2013 roku.

 

Na podstawie art. 17.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. 2012. 647 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzyciąż Uchwały Nr XLIII/359/2013 z dnia 18.12.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż. Podejmowana zmiana ma na celu usunięcie z tekstu planu ustaleń dopuszczających budowę obiektów i urządzeń elektrowni wiatrowych na terenach rolnych o symbolu przeznaczenia R1, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż.

         

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski wykraczające poza zakres określony w Uchwale Rady Gminy Trzyciąż nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.

 

Wnioski należy składać na piśmie do siedziby Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie do dnia 12 lutego 2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż