Uchwały Rady Gminy Trzyciąż podjęte w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:
 
 
1. Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż
 
 
2. Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 
 
3. Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie oktrślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
4. Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
5. Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwały zmieniające uchwały:
6. Uchwała nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
7. Uchwała nr XXXV/291/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
8. Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzyciąż.