Wójt Gminy Trzyciąż                                           Trzyciąż, dnia 25 lutego 2013 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż, podejmowanej w celu umożliwienia budowy na terenie Gminy inwestycji celu publicznego, czyli przeprowadzenia przez jej teren gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z kablem światłowodowym.

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie od 05.03.2013 r. do 04.04.2013 r., w godzinach od 1200 do 1500.

 

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 48.1, pkt. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach opracowywania zmiany Studium 

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2013 r.

 

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny