Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 234

W miesiącu 2330

Wszystkich 79583

 

Wójt Gminy Trzyciąż                                           Trzyciąż, dnia 25 lutego 2013 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż, podejmowanej w celu umożliwienia budowy na terenie Gminy inwestycji celu publicznego, czyli przeprowadzenia przez jej teren gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z kablem światłowodowym.

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie od 05.03.2013 r. do 04.04.2013 r., w godzinach od 1200 do 1500.

 

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 48.1, pkt. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach opracowywania zmiany Studium 

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2013 r.

 

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny