Trzyciąż, dnia 19 listopada 2012 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż  uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012. 647 j. t.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzyciąż uchwały Nr XXX/230/2012 z dnia 7.11.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, w celu dopuszczenia do budowy na terenie Gminy inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z kablem światłowodowym.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany planu w obszarze objętym zmianą oraz sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu. Wnioski wykraczające poza zakres określony w Uchwale Rady Gminy Trzyciąż nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.

Wnioski należy składać na piśmie do siedziby Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż