Trzyciąż, dnia 23 października 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzyciąż uchwały NRXXI/165/2012 z dnia 14 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż w celu umożliwienia budowy na terenie Gminy inwestycji celu publicznego, czyli przeprowadzenia przez jej teren gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z kablem światłowodowym. Kierunek przeprowadzenia gazociągu został wskazany na załączniku graficznym do Uchwały o zmianie Studium. Równocześnie zawiadamiam, że został złożony odpowiedni wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego, przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie, o ujęcie planowanej inwestycji celu publicznego w sporządzanej obecnie zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, określający również trasę przebiegu gazociągu przez teren województwa.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany studium oraz sporządzanej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie do dnia 19 listopada 2012 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż