Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 0

W miesiącu 1943

Wszystkich 79196

Gminny Zespół                                                                Trzyciąż, dnia 12 września 2012r.

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół w Trzyciążu,

Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż

                               Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trzyciążu, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

1.      „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania - szansą dla ucznia na osiągnięcie sukcesu do szkół podstawowych w Jangrocie, Suchej, Zadrożu.”

2.      Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

Ofertę nr 3 złożoną przez

NOVUM

WYPOSAŻENIE  PLACÓW ZABAW

Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12-130 Pasym

Cena oferty: 9.656,55zł

Oferta w/w. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego

3.      W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto [zł]

cena brutto [zł] po poprawce

Liczba przyznanych punktów

1

PASJASPORT Błażej Walczak
Ul. Kościuszki 6A/2,   44-100 Gliwice

           10 666,25   

        10 666,25   

90,53

2

nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź

             9 994,00   

          9 994,00   

96,62

3

NOVUM WYPOSAŻENIE  PLACÓW ZABAW
Sławomir Chmieliński
Grom 36, 12-130 Pasym

             9 770,07   

          9 656,55   

100,00

4

„DOMINO” HURT-DETAL
ul. 23 Marca 78/34,   81-820 Sopot

           10 058,98 

        10 058,98   

96,00

5

ZABAWKI PROGRESYWNE
„Beata i Adam Rzeźnik”
Adam Rzeźnik
Majdan Sieniawski 378,   37-534 Adamówka

           10 998,00   

        10 967,16   

88,05

4.      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

5.      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

6.      Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2).