Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 230

W miesiącu 2326

Wszystkich 79579

- brak wolnych miejsc - 

Wójt Gminy Trzyciąż zawiadamia o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom gminy Trzyciąż na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. 

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na dany rok określa się najpóźniej na dzień 15 lipca danego roku. Kompletne Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, a umowy na udzielenie dotacji, będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel w danym roku budżetowym. Z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji podpisane zostaną umowy o przyznaniu dotacji. Warunkiem otrzymania kwoty dotacji jest złożenie do 31 października danego roku w którym podpisano umowę, kompletnego wniosku o płatność dotacji.

Gotowe wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Trzyciąż w pok. nr 16 lub w poniższych załącznikach:

 

Regulamin w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją dostępny jest w poniższym załączniku:

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/5786/akt.pdf

 

Wymagane załączniki:

Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie dotacji:

1/ Oświadczenia o posiadanym prawie własności nieruchomości. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny  osiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na  kreślonej działce.

 

 

 Wymagane załączniki do wniosku o płatność dotacji:

*1. imienne faktury VAT lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty.

2. Oświadczenie o braku szamba lub zaprzestaniu korzystania z szamba,

3. Oświadczenie o użytkowaniu oczyszczalni przez minimum 5 lat,

4. Kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, a w przypadku zgłoszeń robót, oświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu o braku sprzeciwu zgłoszenia.

5. Kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacja na działce (dopuszczana będzie mapa do celów opiniodawczych) oraz certyfikat lub aprobaty techniczne lub inne dokumenty spełniające wymagania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. imienne faktury VAT lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty.