OBWIESZCZENIE

 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż przyjętego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr X/70/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081, z 2019r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XX/165/2019 z 18 grudnia 2019 roku w/s zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż przyjętego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr X/70/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zwanego dalej Studium.

 

Podejmowana zmiana Studium dotyczy części działek o numerach 228 i 226, położonych w miejscowości Imbramowice w gminie Trzyciąż, będących własnością Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, planowanych docelowo pod zagospodarowanie jako usługi publiczne związane z kultem religijnym wraz z obszarem zieleni urządzonej. Zmianę Studium podejmuje się na wniosek Przeoryszy Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.

 

Wnioski do opracowania zmiany Studium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Trzyciąż, Urząd Gminy Trzyciąż,  ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż, woj. Małopolskie, do dnia 6 kwietnia 2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                  

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż/

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Trzyciąż na podstawie:

Art. 11 pkt 3, 7 i 9 oraz art. 11 pkt 1i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c RODO.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, uprawnione do uzyskania danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7)Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.