IiR.6720.1.2019                                                                     Trzyciąż, dnia 23 lipca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

 Na podstawie art. 11 pkt. 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2020.741 z późn.zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2020.283 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż, w godzinach od 8.00 do 15.00. Zmiana dotyczy umożliwienia realizacji usług publicznych związanych z kultem religijnym wraz z obszarem zieleni urządzonej w sąsiedztwie Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, w gminie Trzyciąż.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, o godz. 12.00. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Trzyciąż,  ul. Leśna 4,  32-353 Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2021 r.

 

mgr inż. Roman Żelazny                 

Wójt Gminy Trzyciąż

  

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzyciąż jest Wójt Gminy, z siedzibą:  32-353 Trzyciąż, ul. Leśna 4, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://gminatrzyciaz.pl/aktualnosci/ogloszenia-i-komunikaty/klauzula-rodo