Wójt Gminy Trzyciąż

 Trzyciąż, dnia 10 kwietnia 2014 r.

 


 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Trzyciąż: Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr XIX/148/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Nr XLI/348/2013 z dnia 20.11.2013 roku.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2012. 647 z późn. zmian.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż.  Podejmowana zmiana o charakterze porządkowym ma na celu usunięcie z tekstu planu ustaleń dopuszczających budowę obiektów i urządzeń elektrowni wiatrowych na terenach rolnych o symbolu przeznaczenia R1, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż.

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w terminie od 18.04.2014 r. do 23.05.2014 r., w godzinach od 1200 do 1500.

 

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 48.1, pkt. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach opracowywania niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.05.2014 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, o godz. 1000. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2014 r.

 

                                                                                                                    

Wójt Gminy Trzyciąż   

mgr inż. Roman Żelazny